Algemene voorwaarden CA / 2021/010

 

Onderstaande clausules zijn van rechtswege van toepassing op beide partijen en de klant erkent hiervan kennis te hebben genomen bij het plaatsen van een bestelling. verzoek.

  1. Prioriteit

Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de klant en, tenzij anders vermeld, doet de klant afstand van zijn eigen algemene voorwaarden. Indien naast onze algemene voorwaarden andere bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Mochten onze algemene voorwaarden in strijd zijn met deze bijzondere voorwaarden, dan kan de klant steeds beroep doen op de clausule die voor hem het meest voordelig is.

  1. Aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. HOUSE OF NANZ is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. De aangeboden goederen worden zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschreven. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de klant mogelijk te maken. Als er afbeeldingen worden gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden HOUSE OF NANZ niet.

  1. De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en / of diensten niet gewijzigd, behoudens veranderingen in btw-tarieven. Onze prijzen zijn inclusief BTW, belastingen, invoerrechten en diensten. Bij de aankoopprijs kunnen eventueel verzendkosten worden gerekend. De klant wordt hierover geïnformeerd voordat de aankoop wordt afgerond.

  1. Betaling

U kunt betalen via een van de op de website aangegeven methoden. Na betaling ontvang je een e-mail ter bevestiging van de door jou geplaatste bestelling. HOUSE OF NANZ blijft eigenaar van de goederen totdat volledige betaling door de klant heeft plaatsgevonden.

 

  1. Levering en uitvoering

De levering van het bestelde product vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. HOUSE OF NANZ kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door de klant met betrekking tot het aflever- of factuuradres of voor een latere levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren als gevolg van een dergelijke fout gemaakt door de klant. HOUSE OF NANZ streeft ernaar om binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren. De leveringstermijn wordt louter ter informatie vermeld en bindt HOUSE OF NANZ niet. Vertraging in de uitvoering geeft HOUSE OF NANZ geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, verbindt HOUSE OF NANZ zich ertoe de klant hiervan binnen een termijn van 15 dagen op de hoogte te stellen, waarna de bestelling wordt geannuleerd en het bedrag teruggestort op de rekening van de klant. Het risico van beschadiging en / of vermissing van zaken berust tot het moment van bezorging aan de klant bij HOUSE OF NANZ, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. HOUSE OF NANZ is niet aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de bestelde koeriersdienst.

  1. Herroepingsrecht

De klant heeft een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Geretourneerde goederen mogen niet zijn gebruikt. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht om HOUSE OF NANZ hiervan op de hoogte te stellen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product door middel van een e-mail of een bij het product gevoegd postformulier. . Nadat de klant HOUSE OF NANZ te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen dezelfde termijn van 14 dagen na ontvangst ook retour te sturen. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product aan HOUSE OF NANZ worden geretourneerd met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in de originele staat en verpakking. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor rekening van de klant. HOUSE OF NANZ verbindt zich ertoe het door de klant betaalde bedrag binnen een termijn van 14 dagen na uitoefening van het herroepingsrecht terug te betalen, met dien verstande dat HOUSE OF NANZ op dat moment reeds in het bezit dient te zijn van het geretourneerde product of een definitieve bewijs van de retourzending kan worden ingediend bij HOUSE OF NANZ.

  1. Conformiteit en garantie

HOUSE OF NANZ garandeert dat alle goederen zullen beantwoorden aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de klant mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het goed. HOUSE OF NANZ garandeert tevens dat alle goederen voldoen aan de wettelijke bepalingen die gelden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. HOUSE OF NANZ hanteert de wettelijke minimale garantietermijn van twee jaar, wat concreet betekent dat bij gebreken of gebreken aan de zaak tot twee jaar na oplevering de zaak kosteloos wordt hersteld of vervangen, met dien verstande dat elk gebrek of gebrek door de klant binnen een termijn van maximaal twee maanden na constatering ervan aan HOUSE OF NANZ moet worden gemeld. Indien het gebrek of de storing zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden na levering, wordt het gebrek of de storing geacht vóór de levering te hebben bestaan, tenzij HOUSE OF NANZ het tegendeel kan bewijzen. Indien het gebrek of gebrek zich manifesteert na zes maanden na levering, dient de klant te bewijzen dat het gebrek of gebrek reeds aanwezig was op het moment van levering.

  1. Overmacht

In geval van "overmacht" is HOUSE OF NANZ niet gehouden haar verplichtingen na te komen. HOUSE OF NANZ kan alsdan ofwel de verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energieonderbrekingen, storingen in (telecommunicatie) netwerken of verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en / of het niet goed functioneren van onze website, niet-tijdige of niet-levering door de leveranciers of andere ingeschakelde derden.

  1. Intellectueel eigendom

De website en alle daarop geplaatste tekeningen, foto's, logo's, ... zijn het exclusieve eigendom van HOUSE OF NANZ. Het is verboden om ze te kopiëren of te reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HOUSE OF NANZ.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit contract wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden, evenals elk ander geschil met betrekking tot of verband houdend met deze overeenkomst, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling BRUGGE.