PRIVACYVERKLARING

HOUSE OF NANZ, met maatschappelijke zetel te Eigen-Heerdlaan 81, 8200 BRUGGE, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0762.731.388, hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de aan haar verstrekte persoonsgegevens met de nodige zorg.

 1. Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

 Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

- bezoek of gebruik van de website www.houseofnanz.com, eigendom van HOUSE OF NANZ en / of verstrek persoonsgegevens (bijvoorbeeld door je in te schrijven voor de nieuwsbrief, een bestelling te plaatsen via de webshop, een e-mail te sturen, telefonisch contact op te nemen) , enz.);

- op een of andere manier gebruik maakt van onze diensten (klanten, prospects, leveranciers etc.).

Het bezoeken van de website en / of het verstrekken van persoonsgegevens aan HOUSE OF NANZ impliceert uw uitdrukkelijke instemming met dit privacybeleid en met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

 

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Controller

HOUSE OF NANZ is de verwerkingsverantwoordelijke: hij bepaalt de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan op de volgende manieren gecontacteerd worden:

- per post: HUIS VAN NANZ, Eigen-Heerdlaan 81, 8200 BRUGGE

- per e-mail: info@houseofnanz.com

2.2. Verwerker

HOUSE OF NANZ kan gegevensverwerkers inschakelen voor de juiste uitvoering van haar diensten aan u. Een bewerker kan uw persoonsgegevens verwerken op verzoek of in opdracht van of namens HOUSE OF NANZ en is verplicht om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

 1. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

HOUSE OF NANZ verklaart alleen gegevens te verzamelen en te verwerken die relevant of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

HOUSE OF NANZ kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken (niet uitputtend):

- Uw naam, voornaam, adres, e-mail en telefoongegevens (identificatie of contactgegevens);

- rijksregisternummer;

- financiële gegevens zoals rekeningnummers. 4. Op welke wettelijke basis worden persoonsgegevens verwerkt?

HOUSE OF NANZ verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

- voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of voor de precontractuele stappen die u tijdens uw sollicitatie neemt;

- vanwege het gerechtvaardigde belang van HOUSE OF NANZ om u te kunnen helpen met haar diensten;

- vanwege het gerechtvaardigd belang van HOUSE OF NANZ om haar belangen als bedrijf te kunnen verdedigen (bv. geschillenbeheer en juridische risico's, klachtenbeheer en dienst na verkoop, ...);

- vanwege boekhoudkundige verplichtingen opgelegd aan HOUSE OF NANZ door de wet.

De persoonlijke gegevens die door HOUSE OF NANZ worden verzameld, worden dus expliciet en vrijwillig door u verstrekt of opgevraagd bij officiële autoriteiten waar deze al door u zijn bekendgemaakt.

 1. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

HOUSE OF NANZ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- om u een veilige, optimale en gepersonaliseerde gebruikerservaring en service te bieden;

- voor alle communicatie met HOUSE OF NANZ, inclusief het verzenden van offertes, het verzenden van bestellingen, het verzenden van facturen en het innen van facturen;

- om onze diensten te ondersteunen of uit te voeren (bv. klantenbeheer, administratie, boekhouding, ...).

 1. Wie ontvangt de persoonlijke gegevens?

Behalve voor verwerkers die uitsluitend handelen in opdracht van HOUSE OF NANZ, verwerkt HOUSE OF NANZ uw persoonsgegevens uitsluitend voor eigen intern gebruik. Uw Persoonsgegevens worden niet verkocht, overgedragen of gecommuniceerd aan derden, behalve indien nodig in het kader van het leveren en optimaliseren van de diensten van HOUSE OF NANZ, zoals (niet uitputtend):

- het onderhouden van de informatiestructuur

- het verwerken van betalingen;

 1. Hoe lang worden persoonlijke gegevens bewaard?

HOUSE OF NANZ bewaart uw persoonsgegevens (i) zo lang als nodig of relevant is voor de gestelde doelen, of (ii) voor de periode waarvoor zij hier wettelijk toe verplicht is.

 1. Welke rechten heb je?

8.1. Recht op informatie

Met dit Privacy Statement wil HOUSE OF NANZ u zo volledig mogelijk informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voor legitieme doeleinden op een passende, relevante, veilige en evenredige manier verwerkt en niet langer dan nodig bewaard, altijd met de grootst mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

8.2. Recht op inzage

U hebt altijd het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonlijke gegevens te verifiëren en om HOUSE OF NANZ te verzoeken om u informatie te verstrekken over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonlijke gegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonlijke gegevens , de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

 

8.3. Recht op rectificatie

U heeft het recht om op eenvoudig verzoek aan HOUSE OF NANZ onjuiste gegevens te corrigeren of onvolledige gegevens aan te vullen.

8,4. Recht op verwijdering van gegevens

U heeft het recht om HOUSE OF NANZ te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen indien er voor HOUSE OF NANZ geen legitieme reden meer is om deze te verwerken. U kunt dit recht uitoefenen in de volgende gevallen - Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig om het nagestreefde doel te bereiken;

- U bewijst dat HOUSE OF NANZ uw gegevens onrechtmatig heeft verwerkt;

- Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden vanwege een wettelijke verplichting;

- U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in en er is geen andere wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens;

- U heeft met succes gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken (zie sectie 8.6).

HOUSE OF NANZ behoudt zich echter het recht voor om uw verzoek tot verwijdering om gegronde redenen te weigeren, en is niet aansprakelijk voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven, onzichtbaar voor haar.

8.5. Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt het recht om de beperking van de gegevensverwerking aan te vragen in een van de volgende omstandigheden

- U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door HOUSE OF NANZ worden verwerkt en HOUSE OF NANZ heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

- Je bewijst dat de verwerking door HOUSE OF NANZ onrechtmatig was en vraagt om een beperking;

- HOUSE OF NANZ heeft de gegevens niet langer nodig, maar je hebt ze nog steeds nodig om een juridische claim in te dienen;

- U oefent uw recht van bezwaar uit (zie paragraaf 8.6).

8,6. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. HOUSE OF NANZ zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende redenen zijn die uw rechten en vrijheden negeren. Als dit het geval is, wordt u hiervan ook op de hoogte gesteld.

8.7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de door u aan HOUSE OF NANZ verstrekte gegevens op basis van toestemming, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere gegevensbeheerder, tenzij dit het geval is. technisch onmogelijk.

8.8. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde beslissing - zonder menselijke tussenkomst - als deze aanzienlijke gevolgen voor u heeft of juridische gevolgen heeft. Op dit moment verklaart HOUSE OF NANZ dat u niet zult worden onderworpen aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door HOUSE OF NANZ.

 1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen??

 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, moet u een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs indienen bij HOUSE OF NANZ via een van de volgende kanalen:

- per aangetekende post naar: HUIS VAN NANZ, Eigen-Heerdlaan 81, 8200 BRUGGE

- per e-mail naar: info@houseofnanz.com

 1. Hoe kunt u een klacht indienen??

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan eerst rechtstreeks contact met ons op via een van de contactkanalen beschreven in artikel 9, zodat wij de kwestie voor u kunnen oplossen. Verder heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit.

 1. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

HOUSE OF NANZ heeft het recht om deze Privacyverklaring op elk moment te verbeteren of aan te passen en de wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden na plaatsing op haar website. U dient deze privacyverklaring van tijd tot tijd te controleren of te herzien om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de wijzigingen. De voortzetting van uw contractuele relatie of het gebruik van onze website of diensten wordt beschouwd als aanvaarding van eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Privacyverklaring is onderworpen aan de Belgische wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement BRUGGE zijn bevoegd in geval van betwisting.